Privacyverklaring

Privacyverklaring


Kinder Kanker Genezing verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze. In deze privacyverklaring licht Kinder Kanker Genezing toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden, en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over Kinder Kanker Genezing
Kinder Kanker Genezing is een charitatieve instelling die zich richt op de behandeling en emotionele ondersteuning van kinderen met kanker en andere chronische ziekten. Kinder Kanker Genezing biedt bovendien voedselhulp en subsidieert de kosten van vervoer en andere gerelateerde uitgaven voor zieke kinderen en hun families. Onze tweede focus wordt het ontwikkelen, uitgeven en distribueren van informatiemateriaal over verschillende vormen van kanker bij kinderen, de oorzaken ervan en hoe medicijnen en revalidatietherapieƫn de kinderen kunnen helpen. Om dit te kunnen doen werven wij donateurs en vrijwilligers. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze (potentiƫle) donateurs, vrijwilligers en andere relaties aan ons verstrekken, evenals data die wij verkrijgen uit hun bezoeken aan en het gebruik van de website(s).

Persoonsgegevens
Kinder Kanker Genezing verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• voorletters, voor- en achternaam;
• geslacht;
• geboortedatum;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• rekeningnummer;
• donatiedetails en -geschiedenis;
• marketingvoorkeuren;
• interactiegegevens die samenhangen met het bezoek aan de website, zoals IP-adres, cookies en bezochte pagina’s. Kinder Kanker Genezing maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

In voorkomende gevallen kan Kinder Kanker Genezing persoonsgegevens valideren of combineren met gegevens afkomstig van derde partijen. Op deze wijze kan de database van Kinder Kanker Genezing actueel worden gehouden.

Doelen
Kinder Kanker Genezing verwerkt uw gegevens om donaties te kunnen verwerken. Dit doet zij uit hoofde van de grondslag uitvoering van overeenkomst. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt om u te informeren over onze organisatie en andere goede-doelenorganisaties en voor fondsenwerving. Dit kan telefonisch, per post, per sms of per e-mail plaatsvinden. Daarnaast kunnen uw gegevens – geaggregeerd – worden verwerkt om tot data-analyses te komen die onze activiteiten kunnen optimaliseren. In voorkomend geval kunnen uw gegevens worden gevalideerd of gecombineerd met gegevens uit externe bronnen. Kinder Kanker Genezing kan daarnaast gegevens verzamelen en verwerken over uw gebruik van onze website. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van Kinder Kanker Genezing. Kinder Kanker Genezing kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijnen
Kinder Kanker Genezing bewaart gegevens die worden verwerkt in het kader van de verwerking van uw donatie gedurende de wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Overige gegevens worden uiterlijk 60 dagen na het wegvallen van de grondslag voor de verwerking daarvan verwijderd.

Beveiliging
Kinder Kanker Genezing hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen. Mocht u menen dat er aanwijzingen zijn dat er desalniettemin sprake is van onbevoegde toegang tot uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Rechten
U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens van u waarover Kinder Kanker Genezing beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht. Indien u een verzoek stuurt met betrekking tot een van deze rechten, zal  Kinder Kanker Genezing hier binnen vier weken op reageren. U kunt uw verzoek – voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer – doen via het contactformulier op de website van Kinder Kanker Genezing, per e-mail: info@kinderkankergenezing.nl of telefonisch via 088-1163797. Het doen van een dergelijk verzoek is kosteloos, tenzij er sprake is van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek.

Recht van inzage
U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Kinder Kanker Genezing worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie
Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.
Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinder Kanker Genezing. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt, of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Kinder Kanker Genezing ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.
Indien u de nieuwsbrief van Kinder Kanker Genezing niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de link onder aan iedere ontvangen nieuwsbrief, of door een e-mail te sturen aan: info@kinderkankergenezing.nl.

Recht op overdraagbaarheid
Indien Kinder Kanker Genezing gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of indien die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Kinder Kanker Genezing, kunt u Kinder Kanker Genezing verzoeken om de gegevens die Kinder Kanker Genezing van u heeft ook (elektronisch) aan u te verstrekken.

Klachten
Naast de hierboven toegelichte rechten heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet kunt verenigen met het verwerken van uw persoonsgegevens door Kinder Kanker Genezing.

Ontvangers
Kinder Kanker Genezing verkoopt uw gegevens nooit aan derde partijen. Wel stellen wij uw contactgegevens soms voor eenmalig gebruik ter beschikking aan zorgvuldig geselecteerde partners, om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze partners of om informatie te ontvangen over goede doelen.
Kinder Kanker Genezing kan bij de uitvoering van haar activiteiten derden inschakelen die in opdracht van Kinder Kanker Genezing uw gegevens verwerken. Kinder Kanker Genezing borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen. Het is mogelijk dat deze verwerkers zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Kinder Kanker Genezing draagt er steeds zorg voor dat bij een dergelijke doorgifte naar een derde land sprake is van passende waarborgen. 

Contact
U kunt Kinder Kanker Genezing bereiken via onze website www.kinderkankergenezing.nl, per e-mail: info@kinderkankergenezing.nl, op telefoonnummer 088 - 1163797 of per post: Kinder Kanker Genezing, Postbus 3123, 2130 KC Hoofddorp.

Kinder Kanker Genezing behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.